Home Vacatures Voor werkgevers Contact

Algemene Voorwaarden Food&Agri Vacatures

Hfst 1: DEFINITIES: 
a. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon en rechtspersoon die zich door dienstverlener laat helpen bij het werven van kandidaten. 
b. Dienstverlener: Foodenagrivacatures.nl is opdrachtnemer van opdrachtgever met betrekking tot advisering en uitvoering van wervingsactiviteiten. 
c. Kandidaat: Een persoon, die interesse heeft in een functie en/of zich heeft ingeschreven in de database van Foodenagrivacatures.nl. 
d. overeenkomst: de inspanningsovereenkomst tussen Foodenagrivacatures.nl en de opdrachtgever op grond waarvan dienstverlener het werk zal uitvoeren zoals onderling is overeengekomen. 
e. Advertentiekosten: in overleg met de opdrachtgever stelt dienstverlener een advertentie op en adviseert inzake de mediakeuze. De advertentiekosten worden door Foodenagrivacatures.nl doorbekend en doorbelast. 

Hfst 2: ALGEMEEN 
Art. 2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Foodenagrivacatures.nl ( dienstverlener) en een opdrachtgever, waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken. 
Art. 2.2 -In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en dienstverlener in geval de rechtbank bevoegd is, beslecht worden door de rechtbank. Op elke overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 
Art. 2.3 -Dienstverlener is bevoegd wijzigingen in deze algemene leveringsvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. Dienstverlener zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld. 
Art 2.4 Dienstverlener is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in online advertentieteksten, waarvan opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen dat de tekst niet passend is voor een vacaturetekst. Verder is dienstverlener gerechtigd advertenties en overeenkomsten te weigeren en/of te verwijderen die niet passen binnen het profiel van de website foodenagrivacature.nl. Opdrachtgever kan hierbij denken aan intolerante, discriminerende of pornografisch gerichte inhouden of links. 
Art 2.5 Dienstverlener heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de opdrachtgever zich niet (geheel) houdt aan de aan de overeenkomst en de bijbehorende leveringsvoorwaarden. 

Hfst 3: UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN 
Art 3.1 Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
Art 3.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan dienstverlener aangeeft dat zij noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Bij niet tijdig verstrekken van de gegevens behoudt dienstverlener zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten en/of de reeds gemaakte kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. 
Art. 3.3 -Dienstverlener is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van grove nalatigheid of opzet van de zijde van de dienstverlener. Indien en voor zover er op dienstverlener enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de factuur. 
Art. 3.4 -Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
Art 3.5 Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de overeenkomst schade lijden, welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is. 

Hfst 4: VACATURE BASIC 
Art. 4.1 -Dienstverlener plaatst de advertentietekst van de opdrachtgever op de website of verstrekt de opdrachtgever een inlogcode voor een account van waaruit de opdrachtgever zelf een vacature kan plaatsen. Dienstverlener heeft het recht het logo van het bedrijf toe te voegen aan de advertentie. 
Art 4.2 Indien de opdrachtgever gebruik wenst te maken van de solliciteerknop, dient de opdrachtgever dit te melden aan dienstverlener. Met behulp van verstrekte inloggegevens zijn de gegevens van geselecteerde kandidaten vervolgens online in te zien. 
Art 4.3 De advertentie staat maximaal 60 dagen online en opdrachtgever is zelf gerechtigd de tekst te verwijderen, wanneer de vacature vervuld is of ingetrokken wordt. De tekst dient in overeenstemming te zijn met de aard van de vacaturesite foodagrivacatures.nl ( zie ook artikel 2.4) 

Hfst 5: VACATURE BOOST 
Art. 5.1 De dienstverlener draagt er zorg voor dat de vacaturetekst op de homepage wordt uitgelicht en dat het bedrijfslogo hierbij zichtbaar is. 
Art 5.2 De dienstverlener draagt er zorg voor dat de Vacature wordt meegestuurd in de Nieuwsbrief van Foodenagrivacatures.nl 

Hfst 6: VACATURE BONUS 
6. De dienstverlener draagt er zorg voor dat de advertentie van de opdrachtgever wordt geplaatst en onder de aandacht wordt gebracht van een zo groot mogelijke groep kandidaten, die voldoen aan de criteria die overeengekomen zijn. Hiervoor wordt een search verricht.

Hfst 7: WERKENBIJSITE VOOR BEDRIJVEN 
7.1 De dienstverlener stelt een account beschikbaar met een eigen werkenbij-site voor bedrijven. De werkenbij-site wordt door de dienstverlener opgemaakt in de huisstijl van de opdrachtgever, met gebruik making van de teksten op de corporate website van de opdrachtgever. 
7.2 Opdrachtgever is via het account gerechtigd de informatie op de werkenbij-site te wijzigen en/of aan te vullen en kan de bedrijfsvacatures er zelf op plaatsen. 


Hfst 8: PRIJZEN 
Art. 8.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
Art 8.2 Na het uitvoeren van de plaatsing van de advertentietekst en het uitzetten van de advertentie via de overeengekomen kanalen, zal het afgesproken bedrag gefactureerd worden. 
Art. 8.3 De dienstverlener is ten allen tijde gerechtigd om prijsverhogingen door te voeren. De overeenkomsten die aangegaan zijn vóórdat deze prijswijzigingen zijn doorgevoerd, zullen volgens de eerder overeengekomen prijsstelling gefactureerd worden. 

Hfst 9: BETALING 
Art. 9.1 -Alle geldbedragen afgeleid van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen zijn exclusief BTW. 
Art. 9.2 -Betaling dient – conform de factuur, zonder korting of verrekening – binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van dienstverlener ontvangen te zijn. Na het verstrijken van 30 dagen is opdrachtgever reeds 14 dagen in verzuim en vanaf dat moment is opdrachtgever over het opeisbare bedrag 1% rente per maand verschuldigd. 
Art. 9.3 -De opdrachtgever is jegens dienstverlener de door dienstverlener gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.

Hfst 10: OVERMACHT 
Art. 10. -Dienstverlener is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om uitval van door externe partijen geleverde ICT faciliteiten zoals de kandidaten database en de website. De dienstverlener verplicht zich om het maximale te doen om te bereiken dat de ICT faciliteiten zo spoedig mogelijk weer bruikbaar zullen zijn en heeft daarbij recht op een redelijke extra termijn om de overeenkomst alsnog uit te voeren